Een gesprek met kinderen over drugs: hoe doe je dat?

Het zou goed zijn als ouders meer met hun kinderen praten over de risico’s van het gebruik van drugs tijdens het uitgaan. Omdat ouders vaak niet op de hoogte zijn van uitgaansdrugs, gebeurt dat nu te weinig. Dat heeft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) donderdag gezegd op het congres dat speciaal voor gemeenten en professionals is georganiseerd over drugs.

6 Tips:

Hoe praat je met jouw kind over drugs?
Van Rijn: ‘Een pilsje en wellicht een joint: daarmee hebben ouders in Nederland zelf nog wel enige ervaring. Daarover komt een gesprek met de kinderen vaak als vanzelf op gang. Maar de tijden zijn anders, de drugs zijn anders. Ouders hebben vaak geen idee of hun kind harddrugs gebruikt of in een omgeving zit waar het normaal wordt gevonden om een pilletje te nemen, omdat zij dat niet herkennen uit hun eigen jeugd. Dat kan een goed gesprek nogal in de weg staan, terwijl het juist in die gevallen essentieel is dat er wel gepraat wordt.’

Uw kind en uitgaansdrugs
Hoe begin je zo’n gesprek? En op welke leeftijd werkt dat het best? Die informatie vinden ouders en andere geïnteresseerden op de website www.uwkindenuitgaansdrugs.nl. Volgens Van Rijn is het van groot belang dat ouders deze gesprekken aangaan, omdat de Rijksoverheid en andere partijen zoals scholen, weliswaar veel kunnen doen en doen op het gebied van voorlichting, maar de taak en invloed van ouders nooit kunnen vervangen.

Rol voor gemeenten
Ouders staan natuurlijk niet alleen. Naast de overheid en scholen hebben ook gemeenten een belangrijke rol in het tegengaan van drugsgebruik door jongeren. Het meeste gebruik van xtc en cocaine gebeurt tijdens het uitgaan en bijvoorbeeld bij bezoek aan festivals. Gemeenten verlenen vergunningen aan festivals. Via vergunningen kunnen gemeenten regelen dat een evenement zo veilig en gezond mogelijk verloopt. Zonder incidenten met drugs en alcohol. Om ervoor te zorgen dat gemeenten niet zelf het wiel hoeven uitvinden, verschijnt vandaag (16 maart 2016) de Handreiking evenementen.

 

Als kleine kinderen groot worden

Als kleine kinderen groot worden

‘Als kleine kinderen groot worden’ is een interactieve vorming voor ouders van tieners om tabak-, alcohol-, ander druggebruik en gamen bij hun kinderen te voorkomen of uit te stellen. Want wie bijvoorbeeld achttien jaar oud is en nooit heeft gerookt, heeft een relatief kleine kans om hier nog mee te starten.

De vorming helpt ouders in hun vaardigheden om tabak- alcohol- en druggebruik van hun kinderen te voorkomen en om hun op een verantwoordelijke manier te leren omgaan met gamen.

Voor wie?
Ouders van jongeren tussen 10 en 15 jaar. Er is een aangepaste versie voor ouders die in een maatschappelijk kwetsbare positie

Wie kan ‘Als kleine kinderen groot worden’ organiseren?
Scholen, lokale besturen, CGG’s, organisaties die kwetsbare mensen bereiken, Huizen van het Kind…
https://logogezondplus.be/andere-themas

 

Communicatiebeleid van de overheid

Binnen de Rijksoverheid zijn afspraken gemaakt die ervoor zorgen dat alle departementen vanuit dezelfde principes communiceren. Dit geldt bijvoorbeeld bij voorlichtingsactiviteiten of communicatie over nog niet aanvaard beleid.

Informatie en communicatie

Het belangrijkste doel van de overheidscommunicatie is te voldoen aan het recht van de burger op informatie van de overheid. Dit recht ligt vast in de Grondwet en de Wet Openbaarheid van Bestuur. De overheid moet deze informatie actief openbaar maken.

Ook hebben burgers recht op communicatie door en met de overheid. Burgers kunnen informatie vragen van de overheid, meedenken, hun mening geven of een klacht uiten. Het is belangrijk dat zij de overheid makkelijk kunnen benaderen voor informatie. Dit betekent dat de overheid informatie geeft over de werking van de overheid en de besluitvormingsprocessen, nieuw beleid aankondigt en uitlegt, en burgers betrekt in verschillende fasen van het proces van beleidsvorming.

Een paar concrete voorbeelden:

  • Informatie Rijksoverheid, het informatieloket voor burgers met vragen aan de overheid, beantwoordt jaarlijks een kleine 300.000 vragen. De website www.rijksoverheid.nl wordt miljoenen keren per jaar geraadpleegd.
  • In de wekelijkse persconferentie vertelt de minister-president over wat in de ministerraad is besloten. Via publiekscampagnes op radio, televisie en internet wordt de burger geïnformeerd over het beleid van de overheid.
  • De Belastingdienst probeert de procedure voor belastingaangifte en de aanvraag van toelagen zo makkelijk mogelijk te maken via internet.

Uitgangspunten overheidscommunicatie
Binnen de Rijksoverheid zijn afspraken gemaakt die ervoor zorgen dat alle departementen vanuit dezelfde principes communiceren. De Rijksoverheid past deze uitgangspunten overheidscommunicatie toe bij de toetsing van voorgenomen voorlichtingsactiviteiten (zoals campagnes), in persvoorlichting en woordvoering.

Zo moet de overheid bijvoorbeeld altijd duidelijk als afzender worden benoemd. Ook is de communicatie van de rijksoverheid altijd gericht op de inhoud van beleid en niet op de persoonlijke ‘imagebuilding’ van bewindspersonen. Een bewindspersoon zal dus ook nooit figureren in een spotje van de Rijksoverheid. Ook maakt de Rijksoverheid in haar communicatie altijd melding van de beleidsfase waarop de informatie betrekking heeft: is het al door het parlement aanvaard of niet?

De uitgangspunten worden waar nodig aangepast aan ontwikkelingen in de samenleving en het vakgebied. Zo wordt nu bijvoorbeeld gekeken naar wat de opkomst van social media betekent voor deze uitgangspunten.

Niet-aanvaard beleid
Voor communicatie over een beleidsvoornemen waarover het parlement zich nog niet heeft uitgesproken is de Richtlijn niet aanvaard beleid opgesteld. Communicatie over niet aanvaard beleid is soms wenselijk om de bevolking alvast te informeren, zodat de invoering van een nieuwe wet of regeling op het geplande tijdstip kan plaatsvinden. In andere gevallen kan eerder voorlichten nodig zijn omdat het thema breed in de maatschappelijke belangstelling staat en de overheid nog niet deelneemt aan de discussie.

In de richtlijn is vastgesteld dat communicatie over niet aanvaard beleid mag, mits:

  • de informatie feitelijk van aard en zakelijk van toon is;
  • de overheid herkenbaar is als afzender;
  • gecommuniceerd wordt in redelijke verhouding tot anderen (proportionaliteit);
  • inhoud van beleid centraal staat en niet de bestuurder;
  • duidelijk wordt aangegeven in welke fase het beleid zich bevindt en hoe het verder gaat.

In de richtlijn wordt specifiek aandacht geschonken aan de mate waarin een onderwerp controversieel is. Daarnaast is in de richtlijn de tekst van een disclaimer opgenomen, die dient om een duidelijk onderscheid te maken tussen communicatie over niet aanvaard beleid en communicatie over aanvaard beleid.

Beslismodel vertalen
De Rijksoverheid vertaalt haar informatie in principe niet. Er zijn vaak doeltreffender manieren om allochtonen in Nederland te bereiken. Voor bepaalde doelgroepen en in bijzondere situaties maakt de overheid een uitzondering. Onderstaand overzicht geeft antwoord op de vraag of een vertaling nodig is.

In de RVD-Communicatiereeks ‘Afspraken’ is een uitgave (nr. 4 – Vertaalbeleid van de overheid) verschenen waarin de afspraken over vertalen van overheidsinformatie zijn vastgelegd. Deze uitgave licht de uitzonderingen toe, geeft advies in welke talen het beste kan worden vertaald en op welke wijze allochtonen wel goed in het Nederlands te bereiken zijn.

Uitgangspunten online communicatie rijksambtenaren
Internet biedt veel nieuwe mogelijkheden om kennis, ideeën en ervaringen te delen. Voor ambtenaren kan deze kennis een bron van informatie zijn voor nieuw beleid. Inzicht in de sentimenten en standpunten van publiek en deskundigen is nodig om beleid te maken dat wordt geaccepteerd. Andersom kan een ambtenaar met zijn kennis en ervaring iets betekenen voor de gemeenschap, of hij kan publiek en deskundigen betrekken bij beleidsontwikkeling.

De manier waarop rijksambtenaren online communicatie gebruiken om hun professionele taak te vervullen staat beschreven in de publicatie Uitgangspunten online communicatie rijksambtenaren.

Doe mee!

Doe mee!!
De Rijksoverheid is geïnteresseerd in meningen, ideeën en initiatieven vanuit de samenleving. Met haar kennis en netwerk kan de Rijksoverheid wellicht een initiatief een stap verder helpen. ‘Doe Mee’ bevat een overzicht van initiatieven waarbij burgers en bedrijven kunnen meedenken, meedoen en soms ook mee beslissen bij het maken of uitvoeren van beleid.

Voor de link, klik hier